返回
首页 > 教育

河中石兽原文注音版

时间: 2020-05-27 15:41:43

  cānɡ zhōu nán yí sì lín hé ɡān , shān mén pǐ yú hé , èr shí shòu bìnɡ chén yān 。 yuè shí yú suì , sēnɡ mù jīn chónɡ xiū , qiú shí shòu yú shuǐ zhōnɡ , jìnɡ bù kě dé , yǐ wéi shùn liú xià yǐ 。 zhào shù xiǎo zhōu , yè tiě bǎ , xún shí yú lǐ , wú jì 。

河中石兽原文注音版

  沧州南一寺临河干,山门圮于河,二石兽并沉焉。阅十余岁,僧募金重修,求二石兽于水中,竟不可得,以为顺流下矣。棹数小舟,曳铁钯,寻十余里无迹。

  yì jiǎnɡ xué jiā shè zhànɡ sì zhōnɡ , wén zhī xiào yuē : “ ěr bèi bù nénɡ jiū wù lǐ , shì fēi mù fèi , qǐ nénɡ wéi bào zhǎnɡ xié zhī qù ? nǎi shí xìnɡ jiān zhònɡ , shā xìnɡ sōnɡ fú , yān yú shā shànɡ , jiàn chén jiàn shēn ěr 。 yán hé qiú zhī , bú yì diān hū ? ” zhònɡ fú wéi què lùn 。

  一讲学家设帐寺中,闻之笑曰:“尔辈不能究物理。是非木杮,岂能为暴涨携之去?乃石性坚重,沙性松浮,湮于沙上,渐沉渐深耳。沿河求之,不亦颠乎?”众服为确论。

河中石兽原文注音版

  yī lǎo hé bīng wén zhī,yòu xiào yuē :“fán hé zhōng shī shí,dāng qiú zhī yú shàng liú。gài shí xìng jiān zhòng,shā xìng sōng fú,shuǐ bù néng chōng shí,qí fǎn jī zhī lì,bì yú shí xià yíng shuǐ chù niè shā wéi kǎn xué,jiàn jī jiàn shēn,zhì shí zhī bàn,shí bì dǎo zhì kǎn xué zhōng。rú shì zài niè,shí yòu zài zhuǎn。zhuǎn zhuǎn bù yǐ,suí fǎn sù liú nì shàng yǐ。qiú zhī xià liú,gù diān qiú zhī dì zhōng,bú gèng diān hū?“rú qí yán,guǒ dé yú shù lǐ wài。rán zé tiān xià zhī shì,dàn zhī qí yī,bú zhī qí èr zhě duō yǐ,kě jù lǐ yì duàn yú?

  一老河兵闻之,又笑曰:“凡河中失石,当求之于上流。盖石性坚重,沙性松浮,水不能冲石,其反激之力,必于石下迎水处啮沙为坎穴,渐激渐深,至石之半,石必倒掷坎穴中。如是再啮,石又再转,再转不已,遂反溯流逆上矣。求之下流,固颠;求之地中,不更颠乎?”如其言,果得于数里外。然则天下之事,但知其一,不知其二者多矣,可据理臆断欤?

猜你喜欢

热点推荐

版权所有 Copyright©2020 天奇生活网 版权所有

渝ICP备18012671号-3

联系邮箱:kf@tianqi.com

渝公网安备 50010302002277号